Resmi Senet


SAĞLIK ve EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

I. BÖLÜM - KURULUŞ HÜKÜMLERİ
KURULUŞ

MADDE 1- Beyoğlu 4. Noterliği’nin 30 Eylül 1968 tarih ve 23215 yevmiye no.sunda onaylı düzenleme biçiminde resmi senedi uyarınca İstanbul Asliye 20. Hukuk Mahkemesi’nin 4 Kasım 1968 tarih ve D.1968/3390, K.1968/2749 sayılı kararı ile Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) kurulmuştur.

İzleyen maddelerde “Sağlık ve Eğitim Vakfı” (Vakıf) kısa adı ile anılmıştır.

VERGİ MUAFİYETİ HAKKI

MADDE 2 – Vakıf, Bakanlar Kurulu’nun 16.01.1990 ve 90/84 sayılı kararı gereğince 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesine ve 4962 sayılı kanunun 20. Maddesine göre vergi muafiyeti hakkına sahip bulunmaktadır.

VAKFIN İKAMETGAHI

MADDE 3- Vakfın ikametgahı “Selamiali Mahallesi Gazi Caddesi No:28, Bağlarbaşı, Üsküdar-İstanbul”dadır. Yönetim Kurulu Kararı ile Vakfın ikametgahı değiştirilebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Kanuni formaliteler yerine getirilerek yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açılabilir.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 5- Vakfın amacını “Devletin kamu görevi yükünü azaltmak amacıyla genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim ve sağlık hizmetlerini ifa etmek, eğitim, sağlık kurum ve kuruluşlarına her türlü yardımda bulunmak” oluşturur. Vakfın yukarıda açıklanan amacına yönelik hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Sağlık Hizmetleri: Sağlık tesisleri, huzur ve bakım evleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak, yönetimi veya denetimi yetkililerince Vakfa tevdi edilecek sağlık tesisleri için verilen görevleri yerine getirmek.

5.2) Eğitim Hizmetleri: Anaokulu, okulöncesi sınıfı, ilköğretim,(ilkokul ve ortaokul), ortaöğretim, lise ve meslek lisesi seviyesinde örgün veya yaygın eğitim yapabilecek okullar, kurslar, üniversite, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü, ortak eğitim veya kültür merkezleri, öğretmen yetiştirme kurumları kurmak ve işletmek, derslik, kitaplık, işlik, laboratuvar ve öğrenci yurdu, pansiyon yaptırmak ve işletmek, burs vermek, eğitim ve ihtisas olanakları sağlamak; eğitim ve spor amaçlı sosyal tesisler ve kamplar kurmak ve işletmek, yönetim veya denetimi yetkililerince Vakfa tevdi edilecek eğitim tesisleri için verilen görevleri yerine getirmek.

5.3) Kültür ve Sanat Hizmetleri: Seminerler, sergiler, konserler, her türlü bilişim ve dijital etkinlikler düzenlemek, Vakfın amaç ve hizmet ilkelerine uygun olarak yönetimi veya denetimi yetkililerince Vakfa tevdi edilecek kültür ve sanat tesisleri için verilen görevleri yerine getirmek; görsel, işitsel, yazılı, basılı, mobil uygulamalar ve uygulamalı her türlü eğitici malzemenin tasarımı, üretimi, dağıtımı ve satışı alanlarına bizzat veya ortak olarak girebilmek, yazılım, üretim veya dağıtım yapabilmek, bu alanlardaki teknoloji değişiklikleriyle ortaya çıkabilecek yeni alanlara girebilmek; internet ağ bağları aracılığıyla iletim ve yayın yapmak.

5.4) Bilimsel Hizmetler: Bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak.

5.5) Destekleme Hizmetleri: Ülke eğitim ve sağlık konularında etkilerini artırmak, olanakların gelişmesi ve daha iyi hizmet etmelerini sağlamak üzere Vakfa bağlı eğitim ve sağlık kurumları bünyesinde kurulan okul-aile birliği, ve bu kurumlardan mezunların kurdukları mezunlar dernekleri ile kamu yararına çalışan benzer amaçlı dernek ve vakıfları desteklemek, yardım ve katkılarda bulunmak.

5.6) Halkla İlişkiler Hizmetleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik kitapçık, broşür, bülten, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayımlamak, internette web sayfaları ve sosyal medya hesapları açmak ve yönetmek , spor sanat ve kültür etkinliklerini desteklemek ve organize etmek, benzeri etkinliklerde bulunmak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

5.7) Uygulama ve Gelir Hizmetleri: Vakfın amaç ve hizmet konuları ile gelire yönelik enstitüler, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak.

5.8) Diğer Hizmetleri: Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak.


VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 6- Vakfın kuruluştaki mal varlığı, Vakfedenlerin tahsis ettikleri (10.000) liradan oluşur.

Kuruluştan sonra mal varlığına eklenmesi koşulu ile yapılacak tahsis ve bağışlar, Vakıf mal varlığına eklenir.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

MADDE 7- Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para veya mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.


II. BÖLÜM - YÖNETİM HÜKÜMLERİ

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 8 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Mütevelli Heyeti
8.2) Yönetim Kurulu
8.3) Denetim Kurulu

VAKFIN MÜTEVELLİLERİ

MADDE 9- Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti oy hakkı bulunan daimi ve seçilmiş mütevelliler ile oy hakkı bulunmayan gözlemci ve onursal mütevellilerden oluşmaktadır.
9.1) OY HAKKI BULUNAN MÜTEVELLİLER:
Oy hakkı bulunan mütevelli sayısı toplamı 50’dir. Daimi ve seçilmiş mütevellilerden oluşur. Daimi mütevelli sayısının aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak 20, seçilmiş mütevelli sayısının 30 ile sınırlı olması esastır.

9.1.a.) DAİMİ MÜTEVELLİLER:

Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın mevcut daimi mütevellileri Geçici 1. Madde’de isimleri yazılı kişilerdir.

Daimi mütevelli sayısının zaman içinde 40’tan 20’ye düşmesine ait açıklamalar Geçici 2. Madde’de yer almaktadır.

Toplam daimi mütevelli sayısının 2/3’ünün SEV veya ABH Okulları mezunu olmaları zorunludur. Yeni daimi mütevellilerin, bu oranı ihlal etmeyecek şekilde seçilmeleri gerekmektedir.

Daimi mütevelliler, Aday Belirleme Komitesi’nce gösterilen adaylar arasından seçilir. Daimi mütevelliler, mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile seçilir.

Aday belirleme komitesi, daimi mütevelli sayısının 20’nin altına düşmesi halinde göstereceği adayları tercihen mütevelli heyetinde seçilmiş mütevelli olarak görev yapan veya yapmış olanlar arasından belirler.


9.1.b.) SEÇİLMİŞ MÜTEVELLİLER:

Vakfa katma değer yaratacağı, maddi ve manevi destek sağlayacağı düşünülerek Aday Belirleme Komitesi tarafından aday gösterilen ve Mütevelli Heyeti tarafından seçilen kişilerden oluşur.

Seçilmiş mütevelliler, 10 yıl süre için seçilir.
İlk hizmet dönemini tamamlayan bir seçilmiş mütevelli bir defaya mahsus olmak üzere tekrar aday gösterilebilir. Seçilmiş mütevellilerin 2/3’ünün Vakfımızın desteklediği okullardan mezun olmaları zorunludur.

Seçilmiş mütevelli sayısı 30’u geçemez.
Seçilmiş mütevelliler, Aday Belirleme Komitesi’nce gösterilen adaylar arasından seçilir. Seçilmiş mütevelliler, mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile seçilir.
SEV Mütevelli Heyeti’ne yılda en fazla 3 yeni seçilmiş mütevelli ilave edilebilir.


9.2) OY HAKKI OLMAYAN MÜTEVELLİLER

Onursal mütevelliler ve gözlemci mütevellilerden oluşur.

9.2.a.) ONURSAL MÜTEVELLİLER:

Vakfın gelişmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesine maddi veya manevi büyük katkı yapmış olan ya da Vakıfla bağları olmasının Vakfa önemli katkılar sağlayacağı düşünülen kişilerden oluşur.

Onursal mütevelliler Aday Belirleme Komitesi’nin önerisi ve mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile seçilir.


9.2.b.) GÖZLEMCİ MÜTEVELLİLER:

Aşağıda ünvanları yazılı derneklerin yetkili organları tarafından seçilen ve görevlendirilen kişilerdir.

Gözlemci mütevellilerin görev süresi, dernekteki görev süreleri ile sınırlıdır. Derneklerce görevden ayrılanın yerine, yeni gözlemci seçilebilir.

İzmir Amerikan Lisesi’nden Yetişenler Derneği-1
Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği-1
Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Yetişenler Derneği-1
İzmir, Üsküdar ve Tarsus SEV İlköğretim Okulları Mezunlar Dernekleri-3
Özel SEV Lisesi Mezunlar Derneği -1

9.3) ADAY BELİRLEME KOMİTESİ


9.3.a) Aday Belirleme Komitesi, Mütevelli Heyeti tarafından mütevelliler arasından dört yıl süre için seçilen dört asil ve bir yedek üye ile Mütevelli Heyeti Başkanı’ndan oluşur. Her dört yıllık görev süresinin sonunda Aday Belirleme Komitesinin en az bir üyesi, mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile seçilir.

Mütevelli Heyeti Başkanı bu görev süresince aynı zamanda Aday Belirleme Komitesi’nin Başkanlığını da yürütür. Mütevelli Heyeti Başkanı’nın değişmesi durumunda, yeni Mütevelli Heyeti Başkanı, başka bir işleme gerek kalmaksızın eski Aday Belirleme Komite Başkanı’nın yerini alır. Vakıf Yönetim Kurulu’nun asil üyeleri Aday Belirleme Komitesi’nde görev alamazlar. Aday Belirleme Komitesi üyelerinden Yönetim Kurulu’na asil üye seçilen olursa, bu kişinin Komite üyesi olarak görevi sona erer. Yönetim Kurulu’na seçilmesi sonucunda veya herhangi bir sebepten bir üyenin Aday Belirleme Komitesi üyeliğinden ayrılması halinde yedek üye boşalan üyeliğe getirilerek asil üye olarak görev yapar. İlk Mütevelli Heyeti toplantısında yeni yedek üye mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile seçilir.

Görev süresi sona eren komite üyeleri tekrar seçilebilir.
9.3.b) Aday Belirleme Komitesi, Mütevelli Heyeti’ne yol gösterici bir ön çalışma yapar ve Mütevelli Heyeti’ndeki serbest kadrolara mütevelli adaylarını, temsilde çeşitlilik ilkesine uyarak belirler ve adayları bu senedin 11. Maddesi’nin 4. Fıkrası uyarınca Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.

9.3.c) Aday Belirleme Komitesi, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan adayının belirlenmesinde yol gösterici çalışmalar yapar ve önerilerini, bu senedin 11. Maddesi’nin 2. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu üyelerini seçecek olan Mütevelli Heyeti’ne sunar. Aday Belirleme Komitesi ayrıca asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesinde Yönetim Kurulu Başkan adayına yardımcı olur.

9.3.d) Komite’nin çalışmaları, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan “Aday Belirleme Komitesi Çalışma Esasları” dâhilinde yürütülür.

9.4) DİSİPLİN KURULU

9.4. a) Disiplin Kurulu, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından, Mütevelli Heyeti toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 Mütevelli Heyeti üyesinin olumlu oyuyla 4 yıl süre için seçilecek olan 4 asil, 1 yedek üye ile Mütevelli Heyeti Başkanı’ndan oluşur.
Mütevelli Heyeti Başkanı daimi Kurul üyesidir. Mütevelli Heyeti Başkanı haricindeki Kurul üyeleri, üst üste 2 dönem seçilebilir. Üst üste 2 dönem görev yapıp görevi sona eren Kurul üyelerinin yeniden üye seçilebilmeleri için 4 yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.

9.4. b) Kurul, Mütevelli Üyesi tarafından gerçekleştirilen eylemi, uyarma, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten çıkarma başlıkları altında değerlendirerek disiplin soruşturmasına ilişkin tüm delil ve incelemeler ile tavsiye niteliğindeki görüşünü içerir dosyayı hazırladıktan sonra ilgili dosyayı Mütevelli Heyeti’ne sunar. Kurul, kararını oy çokluğu ile alır. Verilen kararlar, Kurul karar defterine kaydedilir. Disiplin Kurulu kararları Mütevelli Heyetine görüş niteliğindedir.

9.4. c) Kurul, çalışmalarını Disiplin Yönetmeliği dâhilinde yürütür.


MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 10 – Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Mütevelli Heyeti 9. Madde’de yazılı mütevellilerden oluşur.

10.2) Mütevelli Heyeti 4 yıl süre ile görev yapmak üzere mütevelliler arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın dört yıllık süre ile yeniden seçilmesi mümkündür.

Üst üste iki dönemden sonra yeniden seçilebilmeleri için dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.

10.3) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan gündem ve çağrı doğrultusunda her yıl yılın ikinci ve son çeyreğinde olağan olarak toplanır.


10.4) Mütevelli Heyeti, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti tam sayısının 1/3’ünün yazılı talebi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı’nın çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü toplantı çağrısını yapmaya yetkili olanlar toplantı gündemini, yerini ve tarihini içeren çağrıyı toplantı tarihinden en az 15 gün önce Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na ve Mütevelli Heyeti’ne taahhütlü mektupla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirmek zorundadırlar.

10.5) Mütevelli Heyeti toplantıları, Mütevelli Heyeti Başkanı ve toplantıda açık oyla seçilecek iki katip tarafından oluşan divanca yönetilir.

Mütevelli Heyeti Başkanı’nın toplantıda hazır bulunmaması halinde, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı toplantıyı yönetir.


10.6) Mütevelli Heyeti’nin toplantı yeter sayısı mütevelli tamsayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, bir hafta sonra aynı yer ve saatte toplantı yapılır ve toplantı yeter sayısı mütevelli tam sayısının salt çoğunluğudur.

İşbu Senet’te başka bir oran öngörülmemişse, karar yeter sayısı toplantıya katılan mütevellilerin salt çoğunluğudur.

10.7) Mütevellilerden iş göremez duruma gelen ve haklarını kendi kendine kullanamayanlar; istifa edenler; ayrılan, Vakıf amaçlarına aykırı hareket edenler; Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kabul edilmeme sebeplerini taşıyan kimseler ve affa uğramış olsa dahi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler veya Vakfı zarara sokanların Yönetim Kurulunun önerisi ve mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile mütevellilikleri sona erdilir ve Vakıf ile ilişkileri kesilir. Aynı sebepleri taşıyan bir kimse Vakıf Mütevelli Heyetine aday da gösterilemez. Ölüm halinde mütevellilik kendiliğinden sona erer. İstifa eden Mütevellilerin bilgisi Mütevelli Heyet toplantısında Mütevelliler ile paylaşılır.


MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 11- Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Yasaların ve Vakıf Senedi’nin öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gerekli kararları almak.

11.2) Yılın ikinci çeyreğindeki toplantısında geçen çalışma dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu raporu ve bilanço ve gelir-gider tablolarını inceleyip onaylamak; Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek; yılın son çeyreğindeki toplantısında Yönetim Kurulu’nun gelecek çalışma programını ve bütçesini görüşüp onaylamak, Denetim Kurulu raporlarını onaylamak, görev süreleri sona eren Mütevelli Heyeti Başkanı ile Başkan Yardımcısı, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

11.3) Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın veya Yönetim Kurulu’nun önerdiği Vakıf
yönetmelik tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

11.4) 9.1.a ve 9.1.b maddelerinde belirtildiği şekilde önerilecek daimi ve seçilmiş mütevelli adayları arasından yeni mütevellileri ve onursal mütevellileri seçmek ve Vakıf’la ilişkileri kesilecek mütevelliler hakkında gereken kararları almak.

11.5) Vakıf Senedi’nin değiştirilmesine ilişkin olarak, mütevellilerden en az beşinin veya Yönetim Kurulu’nca hazırlanan önerileri görüşmek ve karara bağlamak Vakıf Senedi mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün, ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile değiştirilir.

11.6) Madde 11.6.a Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın veya Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Vakfın amacına uygun olarak yeni tesisler, işletmeler kurulması, gayrimenkuller satın alınması, Vakıf lehine ipotek alınması, rehin ve kefil kabul edilmesi kararlarını mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oy sayısı ile almak.

Madde 11.6.b Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın veya Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Vakfın amacına uygun olarak, Vakıf taşınmazlarının satılması, ipotek edilmesi, satış vaadi sözleşmesi yapılması, Vakfın taşınır mallarının rehnedilmesi, kredi veya borç alınması, Vakfın kendi iştiraklerine kefil olunması kararlarını Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3 oy sayısı ile almak; Vakıf, iştirakleri dışında üçüncü kişilere kefil olamaz.

Madde 11.6.c Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın veya Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Vakfın amacına uygun olarak Vakfın kiralayan veya kiracı olarak taraf bulunduğu kira sözleşmelerinin yapılması kararlarını mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oy sayısı ile almak.

11.7) Yasalar ve Vakıf Senedi uyarınca Mütevelli Heyeti’nin yetkisine giren diğer kararları almak.
11.8) Mütevelli Heyeti’nin lüzum gördüğü hallerde mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile Yönetim Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını görevden almak.

11.9) Vakıf ve işletmelerinin hazırlanan uzun vadeli planlarını onaylamak ve izlemek; getirilen stratejik değişiklik önerilerini karara bağlamak.

11.10) .a Vakıf iştiraklerinin Genel Kurul’larında alınacak kararları görüşmek, Genel Kurul’larda Vakfı temsil edecek temsilcinin ve temsil yetkilerini belirlemek.

11.10.b Vakıf iştiraklerinin faaliyet konusunun değiştirilmesi, amacına uygun olarak yeni tesisler, işletmeler kurulması, gayrimenkuller satın alınması, iştirakler lehine ipotek alınması, rehin ve kefil kabul edilmesi, sermaye artışı, imtiyazlı pay oluşturulması, bölünme, birleşme, tasfiye, halka arz konularında kararları mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oyu ile almak.

11.10.c Vakıf iştiraklerinin taşınmazlarının satılması, ipotek edilmesi, satış vaadi sözleşmesi yapılması, iştiraklerin taşınır mallarının rehnedilmesi, kredi veya borç alınması, öğretmen lojmanları kira kontratları haricinde Vakıf iştiraklerinin kefil olunması ilişkin kararları Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3 oy sayısı ile almak.

11.10.d İştiraklerin amacına uygun olarak kiralayan veya kiracı olarak taraf bulunduğu kira sözleşmelerinin yapılması konularındaki kararlarını mütevelli heyet toplantısına katılanların 2/3’ünün ancak her hâlükârda en az 26 mütevelli üyenin olumlu oy sayısı ile almak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 12 – Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından gizli oyla mütevelliler arasından veya dışarıdan seçilen en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asil üyelerinin en az 2/3’ünün SEV Okulları mezunu olmaları mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve en az 2 (iki) asil üyenin mütevelli olması zorunludur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen üye, en fazla üst üste 2 (iki) dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapabilir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın mütevelli heyeti üyesi sıfatı başkanlık görev süresini tamamlamadan sona ererse Yönetim Kurulu Başkanı’nın 2. dönem başkanlık görev süresi tamamlanana kadar mütevelli heyeti üyeliği devam eder.

Yönetim Kurulu Başkanı ile asil ve yedek üye adayları ayrı ayrı yazılmak suretiyle tek listede gösterilir. Birden fazla liste olması halinde en fazla oy alan listede yazılı başkan ile asil ve yedek üyeler seçilmiş olur.

Yönetim Kurulu üyelerinin her bir dönem için görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi, yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu asil üyelerinin, üst üste iki dönemden sonra yeniden asil üye seçilebilmeleri için üç yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur. Bu kural yedek üyeler için uygulanmaz ve yedek üyelikte geçen dönem bu kuralın uygulanmasında dikkate alınmaz. Bir Yönetim Kurulu asil üyesinin, ilk 3(üç) yıllık asil üyeliğini takiben ikinci 3 (üç) yıllık dönemde, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olması halinde bu üye üç yıllık bir ara verilmesine gerek olmaksızın, 3(üç) yıllık bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlık görevini üstlenebilir.

Herhalde Yönetim Kurulu asil üyesi, üyelik ve Başkanlık olmak üzere üst üste 3 (üç) dönemden daha fazla görev yapamayacaktır. Bu madde kapsamında üst üste 2 (iki) dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış üye 3 (üç) yıllık bir sürenin geçmesi ardından yeniden Yönetim Kurulu asil üyesi seçilebilir fakat Yönetim Kurulu Başkanı seçilemez.


12.1) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından seçeceği bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularıyla ilgili görev bölümü yapar.

12.2) Yönetim Kurulu, Başkan’ın daveti ile en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

12.3) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifa etmesi, hacir altına alınması veya üyelik için gerekli kanuni vasıfları kaybetmesi, bir yıl içinde geçerli mazeret göstermeksizin üç toplantıya katılmaması, Vakıf’la davalı olması veya Mütevelli Heyeti kararıyla görevden alınması halinde üyeliği sona erer. Boşalan üyelik için yedek üye göreve çağrılır. Yedek üye, yerine geçmiş olduğu üyenin görev süresini tamamlar.


YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

MADDE 13 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1) Vakfı temsil ve ilzam yetkisi, Yönetim Kurulu’ndadır. Kurul bu yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekiline vermek suretiyle kullanır.
Yönetim Kurulu, temsil ve ilzam yetkisinin tamamını veya bir kısmını, belirleyeceği esaslar ve sınırlar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına, Vakıf çalışanlarına da devredebilir. Yönetim Kurulu, üyelerine ve Vakıf çalışanlarına verebileceği temsil ve ilzam yetkisinin derece ve sınırlarını bir karar ile belirler.

13.2) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak; Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını şekillendirmek, yönlendirmek uygulamalarına etkinlik kazandırmak için gerekli ölçüt ve standartları belirlemek. Vakfın amaçları doğrultusunda yönetimi ve çalışmasını gerçekleştirmek üzere gerekli kadrolara, uygun nitelikte yönetici ve personel atamaları yapmak, ücretlerini belirlemek, gerektiğinde işlerine son vermek.

13.3) Mütevelli Heyeti toplantılarının tarih, yer ve gündemlerini tespit ederek mütevellilere çağrıda bulunmak.

13.4) SEV ve işletmelerinin gelecekle ilgili ihtiyaç ve önerilerini toplamak; Vakıf ve işletmelerinin uzun vadeli planlarını hazırlamak, dönemsel olarak gözden geçirmek ve geçmiş-gelecek tutarlılığını kaybetmeksizin stratejik değişiklik gerektiren konuları Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak.

13.5) Hizmet programları, işletme, insan gücü ihtiyaçları, yatırım ve bütçe koordinasyonunu yapmak.

13.6) Bütçede onaylanmış olan yatırımların harcamasını yapmak.

13.7) SEV ve işletmelerinin uzun vadeli fon akış planlarını onaylamak.

13.8) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesi ile geçen dönem çalışma raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarını görüşüp Vakıf Yürütme Birimi’nin vereceği rapor doğrultusunda kabul etmek ve Denetim Kurulu’nun incelemesi sonrası Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak.

13.9) Vakıf Resmi Senedi’nde öngörülen değişiklikleri hazırlayarak Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak

13.10) Şubeler, temsilcilikler ve irtibat bürolarının açılmasına karar vermek; enstitü, iktisadi işletme, ortaklık ve şirketlerin kurulmasına ya da kurulmuş olanlara katılma kararını Mütevelli Heyeti’ne sunmak.

13.11) Vakfa bağlı kurumlara yardımcı olmak amacı ile teknik ölçü ve standartları koymak, gereği kadarını uygulamak ve muhtelif merkezi kurulları kurmak; işletmelerin hizmet esnekliklerini sınırlamayacak şekilde bu kurulların görev ve yetkileri ile çalışma kurallarını içeren yönetmeliklerini hazırlayıp uygulamaya koymak.

13.12) Geçici danışma kurulları ile geçici hizmet komitelerini oluşturmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek.

13.13) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak.

13.14) Yasalar ile Vakıf Resmi Senedi’nde öngörülen diğer işleri yapmak.
DENETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabi olup ayrıca mütevelliler arasından veya dışarıdan üç yıllık süre için açık oyla seçilen ve mümkün olduğu kadar finansal ve hukuki konularda bilgili (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu ile vakıf içi denetimini sağlar. Denetim Kurulu Başkanı ve bir üyesi tercihen Mütevelli Heyet üyesi olmalıdır.

Denetim Kurulu asil üyelerinin en az 2/3’ünün SEV Okulları mezunlarından olması zorunludur.

Denetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Raportör seçerek görev bölümü yapar. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetim Kurulu asil üyesi yerine, sıradaki yedek üye bir hafta içinde Yönetim Kurulu tarafından göreve çağrılır. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeleri 3 yıllık ikinci bir dönem için tekrar seçilebilir. Üst üste iki dönemden sonra yeniden üye seçilebilmeleri için üç yıllık bir sürenin geçmesin zorunludur.

Denetim kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1) Yılda en az iki kere toplanarak Vakıf ve bağlı kuruluşları bütçesi, finansal tabloları, ileriye yönelik yatırım planları ve ve iç denetim biriminin hazırladığı raporları inceler ve bu incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir rapor halinde Mütevelli Heyeti’ne sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu görüşlerini tamamladıktan sonra Yönetim Kurulu görüşleri ile birlikte raporlarını Mütevelli Heyeti’ne aynen sunar.

14.2) MH başkanı tarafından talep edilmesi halinde, Vakıf ile ilgili özellik arz eden konularda inceleme yapar ve inceleme sonuçlarını bir rapor halinde Mütevelli Heyet Başkanına bildirir.

14.3) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider tabloları üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin soru ve önerilerini bir rapor halinde Mütevelli Heyeti’ne sunmak üzere Yönetim Kurulu’na vermek.

VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ

MADDE 15- Vakıf yürütme birimi, Yönetim Kurulu Başkanı’nın gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmeler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin iş ve işlemlerini yerine getirmek; amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir.

Yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak yürütme biriminin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
III. BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER
VAKFIN HESAP DÖNEMİ VE BÜTÇESİ

MADDE 16- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Vakfın bütçesi, bütçe uygulama yönetmeliği çerçevesinde hazırlanır ve uygulanır.

VAKFIN GELİRLERİ


MADDE 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Amaç ve hizmet konularına uygun 4962 sayılı kanunun 20. gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.

17.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları.

17.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, kampüs kullanım,prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı, kambiyo ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları.

17.4) Vakfın sahibi bulunduğu veya ortak olduğu tesis, enstitü, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler.

17.5) Vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu veya koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı şartlı veya şartsız bağışlar.

17.6) Yayınlar, geziler, gösteriler, şenlikler, fotoğraf, film, dijital ve sosyal medya aracılığıyla yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler.

17.7) Diğer gelirler.

VERGİ MUAFİYETİ İLKELERİ

MADDE 18- Vergi muafiyet ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisini, Vakıf Resmi Senedi’nin Beşinci maddesinde sayılan amaç ve hizmet konularına harcamaya zorunludur.

18.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü veya bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

18.3) Vakfın yönetimi, Vakfın iktisadi işletmeleri vasıtasıyla işlettiği sağlık kurumlarında yoksul hastaların bakımı için en az %10 oranında hizmet ve yatak kapasitesi; Vakıf eğitim kurumlarında yoksul ve çalışkan öğrencilerin eğitimi için kayıtlı öğrenci sayısının en az %10 una burs ve ücretsiz okuma imkanı sağlar.
18.4) Vakfın, amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için vakıflar ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak bir fonda tutulabilir.

18.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe veya Vakfın mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

18.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar; yıllık çalışma raporları ve mali tabloları, yeminli mali müşavirlerin onaylamasından sonra Maliye Bakanlığı’na sunar.

18.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

MÜTEVELLİLERE İLİŞKİN MALİ KONULAR

MADDE 19- Mütevelliler ve onursal mütevelliler ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez. Ancak bu kişilere katıldıkları toplantılarla ilgili olarak yol ve konaklama giderleri talepleri halinde ödenir

 

IV.BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 20- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır veya Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine mütevelli tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile Vakfın dağılmasına tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesine karar verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı asliye hukuk mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Mütevelli Heyeti’nin tespit edeceği benzer bir kuruluşa devredilir.
VAKFEDENLER

MADDE 21- Vakfı oluşturan vakfedenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Anna Edmonds
21.2) Engin Ünsal

KURUCU MÜTEVELLİLER

MADDE 22- Vakfın kuruluşunda “Kurucu Mütevelli” olarak görevli bulunanlardan, değişik resmi senedin tescil edildiği tarihte görevleri devam eden gerçek kişiler,

22.1) Müjde Tekil
22.2) Hasan Güleşçi
22.3) Sema Gökçen
22.4) Mustafa Aysan

V.BÖLÜM - GEÇİCİ HÜKÜMLER

DAİMİ MÜTEVELLİLER

GEÇİCİ MADDE 1 – Değişik Resmi Senedin tescil edildiği tarihteki daimi mütevelliler aşağıda gösterilmiştir.

Daimi Mütevelliler
1. Sait Tosyalı (TAC’75)
2. Tülay Güngen (ACI’74)
3. Yaşar Yaşer (TAC’51)
4. Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal (TAC’55)
5. Esin Hoyi (UAA’58)
6. Prof. Dr. İlter Turan (TAC‘58)
7. Tamer Şahinbaş (TAC‘58)
8. Füsun Üstün (UAA’64)
9. Prof. Dr. Zeynep İ. Önsan (UAA’64)
10. Gülsen Çapa (UAA’66)
11. Jozef Amado (TAC’67)
12. Mehmet Yaltır (TAC’67)
13. İbrahim Paksoy (TAC’68)
14. Tarık Bozbey (TAC’68)
15. Bülent Kalpaklıoğlu (TAC'71)
16. Ejide Tanık (ACI’72)
17. Ceyda Aydede (ACI’73)
18. Candan Çilingiroğlu (ACI’74)
19. Feyhan Yaşar (ACI’74)
20. Prof. Dr. Sedefhan Oğuz (UAA’75)
21. Şükran Çelebi (ACI’75)
22. Demir Sabancı (TAC’89)

Onursal Mütevelliler
1. Sevim Öztahtacı (UAA’56)
2. Burhan Karaçam (TAC’64)
3. İstemihan Talay (TAC’64)
4. Müjde Tekil (UAA’60)
5. Dr. Erkut Yücaoğlu (TAC’65)
6. Muhtar Kent (TAC‘71)
7. Berin Tümer
8. Kenneth Frank
9. Oktay İşcen (TAC’45)
10. Hazım Kantarcı (TAC’63)

Seçilmiş Mütevelliler:

1.Prof. Dr. Emre Akkuş (TAC’76)(21.12.2013-21.12.2023)
2.Berna Ülman (UAA’83)(21.12.2013-21.12.2023)
3.Ege Karapınar (ACI’78)(20.12.2014-20.12.2024)
4.Mehmet Tevfik Nane (TAC’84)(20.12.2014-20.12.2024)
5.Semih Bilgin (TAC’68)(19.12.2015-19.12.2025)
6.Zeynep Pınar Güventürk (UAA’86)(19.12.2015-19.12.2025) 7.Dr. Yılmaz Argüden (TAC’76)(17.12.2016-19.12.2026)
8.Zeynep Ece Keskin (UAA’84)(17.12.2016-19.12.2026)
9.Rasim Küçükkurt (TAC’84)(18.11.2017-18.11.2027)
10.Tuncay Sergen (TAC’70)(22.12.2018-22.12.2028)
11.Esra Yazıcı Tözge (ACI’84)(22.12.2018-22.12.2028)
12.Prof. Dr. Ayşe Zarakol (UAA’95)(22.12.2018-22.12.2028)
13.Canan Özsoy (UAA’80)(14.12.2019-14.12.2029)
14.Şafak Barışçimen Özpoyraz(ACI’80) (14.12.2019-14.12.2029)
15.Ömer Paksoy (TAC’98)(14.12.2019-14.12.2029)
16.Salim Erdem (TAC’75)(11.12.2021-11.12.2031)
17.Piraye Erdem (ACI’80)(11.12.2021-11.12.2031)
18.H. Ruhi Koçak (TAC’84)(11.12.2021-11.12.2031)
19.Ali Uzun (ACI'01)(17.12.2022-17.12.2032)
20.Özlem Cinemre (UAA'84)(17.12.2022-17.12.2032)
21.Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu (TAC’76) (17.12.2022-17.12.2032)


GEÇİCİ MADDE 2- Daimi mütevelli sayısının 20 ile sınırlı tutulması esas alınarak, mevcutta 40 olan daimi mütevelli sayısı ölüm, istifa veya mer’i mevzuatta düzenlenen diğer nedenlerle sona erdiği takdirde yeni daimi mütevelli seçilmeyecektir. Ancak, sayının 20’nin altına inmesi halinde boşalan daimi mütevelli sayısı kadar yeni daimi mütevelli seçilecektir.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Hakimliği
Tarih:27.10.2020, Esas No: 2020/31
Karar No: 2020/263

(*) Resmi senet tescil tarihinden sonra oluşan daimi ve 10 yıl süre ile seçilmiş mütevelliler değişiklikleri senet üzerine elle eklenmeye devam edilecektir. 27.10.2020 tarihinden sonrakiler resmi olarak da tescil ettirilecektir.