Tüzel Kişi Yetkilisi Kişisel Verilerinin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu ve “Selami Ali Mah. Gazi Cad. No.28 Bağlarbaşı 34664 Üsküdar - İstanbul” adresinde yer alan Sağlık ve Eğitim Vakfı (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ticari ilişkilerimizin kurulması, sürdürülmesi ve takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafınızın kişisel verileri işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

İşlenen kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, yurt içindeki iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk danışmanlarımıza; talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarım amaçları ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları paralellik göstermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tedarikçi temsilcilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının kişisel verileri kendileri tarafından doldurulmakta olan formlar vasıtasıyla Vakfımız ile iletişime geçilmesi suretiyle, elektronik ve/veya fiziki ortamlarda sözlü/yazılı şekilde, otomatik olmayan veya kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Başvuru Formu’nu doldurarak Kurum’un yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla veya iletisim@sev.org.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Kurumumuz ilgili taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mevzuata uygun koşullar dahilinde ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

 

Kişisel verilerin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.